Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε», αποφάσισε να εγκρίνει την πρόσληψη εκατό (100) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και να εγκρίνει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού παραγωγής ανά ειδικότητα, με βάση το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ και τον Κανονισμό Οργάνωσης και Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας και το καθημερινά εκτελούμενο έργο που διαμορφώνεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Δειτε παρακάτων πως κατανέμονται οι θέσεις:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ (ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 20 ΑορίστουΧρόνου Πλήρους
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 80 ΑορίστουΧρόνου Πλήρους
ΣΥΝΟΛΟ: 100 ΑορίστουΧρόνου Πλήρους

Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ

e-dimosio.gr