Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, εκατόν τριών (103) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η και ιε Νόμου 2190/1994 και σύμφωνα με τη παράγραφο κγ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 , που προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.4325/2015) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Η διοργάνωση του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προταθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*/ ΟΝΟΜΑ
1.1 ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 6 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1 1 μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.2 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣΟΔΗΓΟΙ 12

10

ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.3 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ 3 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.4 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 2 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.1 ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ / / CineKapToF/ Info Desks 12

12

ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.2 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 23 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.3 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1

1

μήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.4 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΟΔΗΓΟΣ 1 18 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.5 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.6 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΟΔΗΓΟΣ 1 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.1 ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1

1

μήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.2 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ 2

9

ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.3 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥΡΕΠΟΡΤΕΡ 3

9

ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.4 ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 1

9

ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.5 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.6 ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΣΑΝΤΩΝ 2

8

ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.1 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

2

μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.2 ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.3 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1

22

ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.4 ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝΤΑΜΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 16 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.1 ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 2 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.1 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 45 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.2 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.3 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 13 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

*Επισήμανση:Από 4 έως 13 Νοεμβρίου 2016, που θα διεξαχθεί το 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

*Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εφαρμόζει τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που είναι αναρτημένη στο site του ΦΕΣΤΙΒΑΛ www.filmfestival.gr και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμέCAA5D1CD340006F994744257E1C4BE32να, στα γραφεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. (Θεσσαλονίκη: Πλ. Αριστοτέλους 10, 6ος ορ. και Αθήνα: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ.). Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 – 17:00. Είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών και ταχυδρομικά με καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μια μόνο συγκεκριμένη θέση εργασίας (έναν κωδικό θέσης από τη στήλη του πίνακα). Η σώρευση αιτήσεων διαφορετικών ατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (συμπληρώνεται στο www.filmfestival.gr) και από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (στα γραφεία του Φ.Κ.Θ. στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα), λήγει την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις που απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (γνώση χειρισμού υπολογιστών) τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων πληροφορικής