Τη Τρίτη 18-10-2016 ξεκινούν οι υποδείξεις των ανέργων 25-29 ετών που πληρούν τις προϋποθέσεις του «Προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ».

Οι πίνακες των ανέργων και οι αντίστοιχες λίστες των επιχειρήσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα, ειδικότητα και εκπαιδευτικό επίπεδο είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Οι υποδείξεις θα γίνονται με βάση τη σειρά κατάταξης των πινάκων των ανέργων σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσης των ασκουμένων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή/και σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Η διαδικασία υπόδειξης και οι υποχρεώσεις των ανέργων περιγράφονται στον «Οδηγό Εφαρμογής των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας» που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Οι επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγκρίθηκαν από τις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ καλούνται να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να δέχονται τους υποδειχθέντες ανέργους.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Με βάση τις εγκριθείσες θέσεις καταρτίζονται αυτοματοποιημένα πίνακες ανά ειδικότητα οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τους αντίστοιχους εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο -αναζητούντες εργασία με ΑΣΔ- ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών ή και σύμφωνα με το ΑΣΔ. Ο κάθε πίνακας περιλαμβάνει μακροχρόνιους ανέργους και μη, με βάση την αρχή ότι υποδεικνύονται πρώτα δύο μακροχρόνια άνεργοι και στη συνέχεια ένας κοινός άνεργος κοκ. (δηλ. πρόκειται για έναν πίνακα στον οποίο έχουν ενοποιηθεί δυο πίνακες: αυτός των μακροχρονίων και αυτός των μη μακροχρονίων με βάση την αναφερόμενη ποσόστωση 2-1).

Επιπλέον καταρτίζονται και λίστες με τους παρόχους οι οποίες περιλαμβάνουν τους παρόχους τωνοποίων η αίτηση εγκρίθηκε καθώς και την ειδικότητα που ζητούν. Το κάθε ΚΠΑ2 έχει πρόσβαση στους πίνακες των ΚΠΑ2 της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας καθώς στους πίνακες των υπολοίπων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ

Μετά την ανάρτηση των πινάκων των ανέργων και των λιστών των παρόχων στο portal του ΟΑΕΔ, οι εργασιακοί σύμβουλοι προβαίνουν στη διαδικασία υπόδειξης του ανέργου. Επιπλέον τα ΚΠΑ2 ανακοινώνουν την ανάρτηση των πινάκων στον Πίνακα Ανακοινώσεών τους.

1) Διαχείριση του πίνακα ανέργων

Ο άνεργος που πρόκειται να υποδειχθεί δύναται, σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ στον οποίο ανήκει, να επιλέξει τον πάροχο όπου επιθυμεί να τοποθετηθεί, από την λίστα των εγκριθέντων παρόχων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη προσφερόμενη θέση της ειδικότητας του ανέργου στα ΚΠΑ 2 της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει, ο άνεργος δύναται να επιλέξει πάροχο που ανήκει σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον υπάρχουν αδιάθετες θέσεις (μετά την ολοκλήρωση της  διαδικασίας υπόδειξης των ανέργων της αναφερόμενης Περιφερειακής Ενότητας).

Τα ΚΠΑ2 που η περιοχή αρμοδιότητάς τους ανήκει σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Ενότητες (π.χ. ΚΠΑ2 Δάφνης: περιφερειακή ενότητα κεντρικού και νοτίου τομέα) θα διαχειρίζονται παράλληλα τους πίνακες των ανέργων και των παρόχων των περιφερειακών ενοτήτων στις οποίες ανήκουν. Δηλαδή, θα υποδεικνύουν τους ωφελούμενους της μιας Περιφερειακής Ενότητας στους Παρόχους της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Στην περίπτωση που έγινε η υπόδειξη και ο ωφελούμενος δεν τοποθετήθηκε με υπαιτιότητα είτε δική του είτε του παρόχου δίνεται η δυνατότητα να υποδειχθεί σε άλλο πάροχο, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη συναφής θέση, με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί συνολικά μέχρι τρεις φορές, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης, ανεξαρτήτου ειδικότητας. Ο άνεργος επανέρχεται στον πίνακα στην θέση που είχε καταλάβει αρχικά και υποδεικνύεται εκ νέου με τη σειρά αυτή. Αντίστοιχα στον πάροχο για την ίδια θέση δύναται να υποδειχθούν συνολικά μέχρι τρεις άνεργοι.