Πιστοποίηση φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής

Πιστοποίηση φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής

Τι αφορά

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί την επάρκεια φορέων να χορηγούν πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.  Η πιστοποίηση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προσόντος που αποκτά ο ενδιαφερόμενος για την επαγγελματική του εξέλιξη.  Ειδικότερα, στόχος της ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Πιστοποίησης φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής είναι:

• Η βελτίωση του επιπέδου των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής του ανθρώπινου δυναμικού,

• η αναβάθμιση της ποιότητας της εργασίας,

• η δημιουργία ευκαιριών και δυνατοτήτων απασχόλησης,

• η θέσπιση και εφαρμογή κανόνων που διασφαλίζουν την ανεξάρτητη και αμερόληπτη λειτουργία των φορέων αυτών.

Οι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π φορείς χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής είναι 10 στον αριθμό. Έχουν εγκαταστήσει και εφαρμόζουν ένα σύστημα λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO17024:2003 και της ΚΥΑ “Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ”. Οι φορείς χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής διαθέτουν την αναγκαία οργανωτική δομή προκειμένου να διασφαλίζουν την ακεραιότητα και αξιοπιστία της λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  Κάθε φορέας, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο, διαθέτει ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης, το οποίο ελέγχει τις διαδικασίες πιστοποίησης και διασφαλίζει την τήρησή τους.  Τέλος, εφαρμόζουν συστήματα ελέγχου της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των πληροφοριακών συστημάτων και διαθέτουν προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό και έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Ο ΕΟΠΠΕΠ στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των συστημάτων που εφαρμόζει, έχει προβεί σε διεργασίες τροποποίησης του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

Πιστοποιημένοι Φορείς χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/ΥΕκτύπωση

Πρόσφατα Άρθρα

  • Πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ

Πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ

  • February 12th, 2020

Επανέναρξη του προγράμματος για Δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων Πληροφορικής

Αιτήσεις συμμετοχής για το νέο πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων πληροφορικής με σκοπό την απόκτηση της αναγνωρισμένης πιστοποίησης […]

  • Το πρώτο Hackathon του ΑΠΘ

Το πρώτο Hackathon του ΑΠΘ

  • December 2nd, 2018

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Microsoft Student Partners Community-Student Guru Thessaloniki και τη Microsoft Hellas διοργανώνουν για πρώτη φορά […]